BELEIDSPLAN 2019-2024

1. WAT GELOVEN WIJ?

 

God de Vader

Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven, heeft ons de aarde toevertrouwd om die te beheren en behoeden. Ons heeft Hij ervoor bestemd met Hem en onze medemens te leven in trouw, in liefde en in vrede.
Maar waar wij God vergeten en verlaten – dat doen we al sinds mensenheugenis – verliezen we de zin van ons bestaan. Daar maakt het kwaad zich breed, in liefdeloosheid, ontrouw en geweld: een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan. Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep!

Dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan, in al hun moeiten klein of groot. Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe, zowel tijdens ons leven als in het moment van onze dood.

 

Jezus Christus

God is de Levende, die we werkelijk kennen mogen door zijn Zoon Jezus Christus, geboren uit Israël, in wie wij Gods verborgen hartklop horen. Jezus is de rechtvaardige, die de wil van God heeft gedaan en ons deze wil heeft voorgeleefd. Hij heeft onze schuld op zich genomen en gedragen, aan het kruis van Golgotha ons weer met God verzoend. Zijn graf was niet het einde: Hij is opgestaan! Daarom heeft voor ons de dood niet meer het laatste woord.

Sinds Pasen klinkt het evangelie voort, het woord van omkeer tot nieuw leven. Het verkondigt ons Gods vrede die het verstand te boven gaat. Geen mens is meer een hopeloos geval want in de muur van dood en schuld, heeft Jezus een deur geopend naar de Vader en elkaar. Naar Hem zien we verlangend uit: Kom, Heer Jezus, kom!

 

De Heilige Geest

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Hij kwam en hij komt met een regen van gaven. Hij opent ons oog en ons hart voor Jezus en maakt voor Hem plaats in ons leven.
De getuigenissen van profeten en apostelen, doorademd van de Geest, leren ons te gaan in Jezus’ spoor om met vallen en opstaan een leven te leven door Gods genade.

Dat brengt ons bij onze naaste om helper te zijn waar geen helper is, te bidden waar mensen verstomd zijn en te spreken voor wie monddood zijn gemaakt. De vreugde van dit evangelie bindt ons samen, wij horen bij elkaar en zijn aan elkaar gegeven in het ene lichaam van Christus, zijn kerk. Het doet ons pijn dat die eenheid in Christus onder ons zo gebroken is, onzichtbaar haast. Daar kunnen we niet in berusten, want de goede Herder heeft één kudde.

In ons land groeit de gemeenschap van hen die komend uit de wereldwijde christenheid, aan hun geloof enthousiast uiting geven. Samen willen we kerk zijn in Eemdijk en elkaar bemoedigen in geloof, hoop en liefde. Wij bidden dat we iets van het Evangelie mogen doorgeven aan anderen, ook naar hen die een andere godsdienst belijden. Zo zijn we onderweg naar de dag dat Jezus Christus terugkomt. Dan zal God alle kwaad tenietdoen, zijn vrede en gerechtigheid ons schenken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

 

2. WIE WILLEN WE ZIJN?

 

Gemeente van Jezus Christus

Jezus Christus heeft ons als Zijn gemeente samengebracht. Hij geeft ons aan elkaar. Dit betekent dat we elkaar een thuis bieden én dat ieder mens bij ons welkom is. We willen een gastvrije gemeente zijn, waar elk mens er toe doet en waar ruimte is voor verschillen in geloofsbeleving. Gemeente-zijn betekent dat we allemaal bijdragen met onze unieke talenten. We helpen elkaar die te ontdekken en in te zetten, zowel binnen als buiten de kerk.

 

Plaats om God te eren

In de kerk gaat het niet allereerst om ons, maar om God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Als gemeente danken en eren we Hem. Daarom streven we ernaar te groeien in gezamenlijke aanbidding tijdens de diensten en andere activiteiten, maar ook in aanbidding in ons leven van elke dag. Het is ons verlangen om te groeien in toewijding aan God en het leven in zijn tegenwoordigheid. We kunnen en hoeven niet op eigen kracht het goede leven te leiden.

 

In de kracht van de Heilige Geest

We kunnen niet zonder het vernieuwende en creatieve werk van de Heilige Geest. We geloven dat God spreekt door Zijn Woord én door de Geest. De Geest geeft ons geloof, vrijmoedigheid en kracht om Jezus Christus te kennen en te volgen. In de kracht van de Geest bidden we om herstel van wat geschonden en gebroken is. Hij geeft diepe troost en wijst wegen die wij zelf niet hadden bedacht. Het is ons verlangen om te groeien in het verstaan van de stem van de Heilige Geest en in het gaan van Zijn wegen.

 

De weg van het Koninkrijk

Wij geloven dat God ons roept Hem te volgen in zijn missie: de doorbraak van Zijn Koninkrijk. Jezus leert ons dat het Koninkrijk van God voor iedereen is. Hij roept ons op om Hem te volgen en eerst zijn Koninkrijk te zoeken. We geven hier gehoor aan in onze dagelijkse, vaak weerbarstige praktijk. Leven in het Koninkrijk van God gaat over ons dagelijks leven: onze relaties, onze omgeving, ons werk, onze talenten en (on)mogelijkheden. We willen steeds meer zicht krijgen op Zijn Koninkrijk en daarvan onder de indruk raken. Daarnaast zoeken we als gemeente biddend naar manieren om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. In Gods naam dienen we in Eemdijk, onze buurt en ons netwerk. In Zijn Naam zetten we ons in voor zijn schepping, voor duurzaamheid, voor bevrijding van onderdrukten. In Zijn Naam leren we onbevangen en liefdevol te getuigen van wie God is.

 

 

3. WAT WILLEN WE BLIJVEN DOEN?

 

Kerkdiensten

Elke zondag willen we 2 kerkdiensten organiseren. We vinden het fijn als er regelmatig bijzondere diensten zijn waarin aandacht is voor kinderen en jongeren en voor aspecten die te maken hebben met Christen zijn in deze tijd. Tijdens de meeste ochtenddiensten is er kinderdienst waarin volgens een eigen rooster gewerkt wordt. Voor de jongsten is er in de ochtenddienst kinderoppas.

 

Catechese

We zijn blij met de jongensclub en de meisjesclub, die door vrijwilligers geleid worden. We geven huiscatechese aan jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar. Catechese aan de volgende groep jongeren wordt gegeven door de predikant. We hopen dat jongeren als ze zich daarvoor gereed voelen deze vorming afsluiten door openbare belijdenis te doen.

 

Ruimte om te leren

We geven gelegenheid aan groepen uit onze gemeente om in onze kerk bijeenkomsten te beleggen. We gaan ervan uit dat het Evangelie in deze bijeenkomsten centraal staat (denk aan Alpha cursus, bijeen- komst van Open Doors etc. ..). Het aanbod van de commissie Vorming en Toerusting van de kerken in Bunschoten Spakenburg en Eemdijk moet de nodige aandacht houden.

 

Saamhorigheid

Het beleven van saamhorigheid is belangrijk. Daarom blijven ontmoetingsmomenten als koffiedrinken voor of na de dienst belangrijk, maar ook de jaarlijkse middag/avond voor ouderen in onze gemeente wordt erg gewaardeerd.

 

Bestuur

De kerk moet bestuurd worden. Daartoe is de kerkenraad bestaande uit de predikant, ouderlingen, diakenen en pastoraal medewerkers. De kerkenraad zal voor alle belangrijke beslissingen de gemeente tijdens een gemeenteavond raadplegen. Voorzitter, predikant en scriba vormen samen het dagelijks bestuur. Het college van diakenen heeft als belangrijkste taak om de gemeente bewust te maken van hulpvragen en de hulp te organiseren. De kerkrentmeesters zijn namens de kerkenraad verantwoorde- lijk voor het beheer van de materiële goederen van de kerk.

 

Predikant en ouderlingen

Predikant en ouderlingen onderhouden contact met gemeenteleden. De predikant bezoekt oudere leden meerdere keren per jaar, zieken en mensen die ernstig verzwakt zijn zo vaak als nodig. Anderen bezoekt hij in ieder geval eens in de vier jaar. De ouderlingen zoeken contact met de leden in hun wijk. Zij bezoeken die leden of bieden ze aan om deel te nemen aan groothuisbezoek of andere vormen van contact (denk aan samen eten ....).

 

Betrokkenheid

Voor het functioneren van onze gemeente is de medewerking van velen nodig. Niet alles wat gedaan wordt, is voor iedereen zichtbaar. Toch is het belangrijk om mensen te laten merken, dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. De werving, begeleiding en doorstroming van mensen die meewerken in de gemeente blijft een aandachtspunt. Er zal steeds meer ruimte moeten zijn om flexibel om te gaan met taakomschrijvingen en termijnen waarvoor mensen gevraagd worden. Mensen moeten ingeschakeld worden op grond van wat ze kunnen geven en van de tijd die ze hebben.

Betrokkenheid moet gestimuleerd worden door communicatie. Via de Kerkwijzer (gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg) willen we ervoor zorgen dat de gemeenteleden weten waarmee de kerkenraad bezig is, en hen uitnodigen om mee te denken. Bij grotere beslissingen zoeken we manieren om de gemeente mee te laten besluiten.

 

 

4. WAAR WILLEN WE DE KOMENDE VIJF JAAR OP INZETTEN?

 

Rond de eredienst

Het merendeel van de diensten wordt geleid door een predikant van buiten. Onze invloed op de inhoud is dientengevolge beperkt. Waar mogelijk vragen wij predikanten om een thema uit te werken (denk aan zendingsdienst, Israëlzondag, e.d.). Muziek mag in onze diensten meer aandacht krijgen. In gesprek met onze eigen predikant willen we graag meer aansprekende diensten waar ook gemeenteleden in voorbe- reiding en uitvoering bij betrokken worden. Het zal een zoektocht zijn om de vraag te beantwoorden wat het Evangelie ons in deze tijd te zeggen heeft en hoe het ons hart raakt. Jaarlijks willen we in ieder geval één bijeenkomst beleggen waarin die vraag besproken wordt en waarna er minimaal twee diensten aan besteed worden. In de avonddiensten willen we meer variatie brengen. We denken aan het invoeren van zangdiensten, jeugddienst of vesperdiensten waarbij het niet noodzakelijk is dat er een predikant aanwezig is. Een kleine commissie bereidt deze diensten voor.

 

Toerusting voor volwassenen en jeugd

In de seculariserende wereld is het belangrijk om van jongs af aan over het evangelie te horen en het te beleven. We zijn dankbaar dat velen zich inzetten om het jeugdwerk levendig te doen zijn. Toch zien we minder jonge kinderen in de kerk dan enkele jaren geleden. We zullen de ouders moeten aansporen en de kinderen enthousiast maken om toch de diensten te bezoeken. Bijzondere diensten waarin kinderen een eigen rol hebben, zijn steeds aandachttrekkers. Daar moeten we meer op in zetten. We willen ook een catechese groep voor 10+. We streven naar meer samenwerking met de jeugdcommissies van de andere twee plaatselijke kerken.

Drie vrouwenverenigingen, een vrouwencontactgroep, een bijbelstudiegroep en een mannenvereniging geven veel mogelijkheden om ook doordeweeks bezig te zijn met het geloof. Toch vinden we het waardevol om daarnaast nog enkele avonden per jaar te beleggen met een speciaal thema voor alle doop- en/of belijdende leden.

 

Diaconale taken

Onze kerk ziet het omzien naar de naaste als één van de kerntaken. Wij willen ook de komende tijd concrete projecten steunen. De diaconie komt zelf met een meerjarenbeleidsplan. Ook het werk van de ZWO commissie rekenen wij tot een kerntaak.

 

Samenwerking zoeken met de kerken in Eemdijk

In onze belijdenissen staat dat wij geloven “in één heilige algemene Christelijke kerk”. Gelijktijdig weten we dat er ook in ons dorp kerkelijke verdeeldheid is. Gelukkig is er de laatste tijd toenadering tot de andere twee kerken te weten de Christelijk Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Wij zoeken bewust die toenadering en werken graag mee aan verdergaande samenwerking. Concreet denken we aan gezamenlijke kinderdiensten op bid- en dankdag en avonddiensten in de zomervakantie. Voor bid- en dankdag is de samenwerking met de School met de Bijbel van belang.

 

Communicatie

Een nieuwe tijd vergt nieuwe vormen van communicatie. In de kerk werkt het beamteam voortreffelijk. Daardoor is het mogelijk dat er meer gevarieerde liederen gezongen kunnen worden, er filmpjes getoond kunnen worden, en heel belangrijk, dat de gemeente Bijbelteksten kan meelezen. Leden en niet-leden kunnen via de opnames van de diensten rechtstreeks of later meekijken en meeluisteren. Er moet nog gewerkt worden aan het integreren van filmgedeeltes en afbeeldingen in de dienst.

Andere communicatievormen moeten steeds op waarde voor onze gemeente geschat worden. We denken aan apps, internet maar ook de Kerkwijzer.

 

 

5. WAT DOEN WE WANNEER?

 

2019-2020

 • Er komen minstens 4 ochtenddiensten waarin muziek een belangrijk accent krijgt.
 • Er komen minimaal 4 gezinsdiensten in de ochtend gericht op kinderen van de basisschool.
 • Een kleine groep gemeenteleden denkt met onze gemeentepredikant mee over een andere invulling van in ieder geval 2 diensten.
 • Er komen 4 jeugddiensten op zondagavond.
 • We starten met een catechese groep voor groep 7 en 8 van de basisschool.
 • We bezinnen ons op de vraag hoe we een veilige plek kunnen zijn voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. We beleggen in ieder geval een thema-avond. 
 • De diaconie presenteert een nieuw beleidsplan.
 • Op de ochtend van bid- en dankdag wordt een gezamenlijke kinderdienst gehouden met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in samenwerking met de School met de Bijbel.
 • We zetten een communicatieteam op.
 • Van elke kerkenraadsvergadering komt een verslag in de Kerkwijzer.
 • Er wordt regelmatig in de kerkzaal met de kinderen van de kindernevendienst gesproken over hetgeen in de kindernevendienst gebeurt of gebeurt is.

 

2020-2021

 • De kerkenraad evalueert hetgeen het vorige jaar is ingezet. Dit wordt ook een vast onderdeel van de ledenvergadering.
 • Naast 4 jeugddiensten houden we ook 4 vesperdiensten in de avond. Daarbij is de aanwezigheid van een predikant niet noodzakelijk.
 • We intensiveren het overleg met de kindernevendienstcommissie om via de kinderen ook meer volwassenen naar de diensten te krijgen.
 • We beleggen een thema avond over ... (b.v. oud worden, opvoedingsvraagstukken?).
 • Diaconie en/of ZWO groep organiseren een dienst of doordeweekse bijeenkomst om de noodzaak van hun werk onder de aandacht te brengen van alle gemeenteleden. 
 • We werken aan gemeenschappelijke avonddiensten met de andere kerken in Eemdijk gedurende de zomerschoolvakanties.

 

2021-2022

 • De kerkenraad evalueert hetgeen het vorige jaar is ingezet. Dit wordt ook een vast onderdeel van de ledenvergadering.
 • Meer gemeenteleden leveren een bijdrage in de diensten waarin onze eigen predikant voorgaat (denk aan lectoren, diaken die dankgebed voor de gaven uitspreekt, ...).
 • Er is één bijzondere kerkdienst (b.v. over kerk en Israël, Vredeszondag, gehandicaptenkerkdienst, Micha zondag ...).
 • Elke maand is er één bijzondere avonddienst (jeugd, zang, vesper).
 • We beleggen een thema avond over ... (moet andere relaties dan een huwelijk van man en vrouw niet nog een keer terugkomen??) Ook een avond met een pakkende film kan.

 

2022-2023

 • De kerkenraad evalueert hetgeen het vorige jaar is ingezet. Dit wordt ook een vast onderdeel van de ledenvergadering.
 • We zoeken een vorm die de ledenvergadering aantrekkelijker maakt voor meer leden van onze kerk.
 • We beleggen een thema avond over ... 
 • Diaconie en/of ZWO groep organiseren een dienst of doordeweekse bijeenkomst.

 

2023-2024

 • De kerkenraad evalueert hetgeen het vorige jaar is ingezet. Dit wordt ook een vast onderdeel van de ledenvergadering. De vraag wat de leden voor de komende 5 jaar van belang vinden om in het nieuwe beleidsplan 2024-2029 op te nemen staat daarbij centraal.