Beleidsplan Diaconie

2020-2024

Visie op het diaconaat

Het diaconaat is het sociaal eerbetoon van de kerk. Het wil handen en voeten geven aan het evangelie, in barmhartigheid en gerechtigheid. Het gaat bij diaconaat om de waardigheid van de mens als beelddrager van God. Noodgedwongen leven tallozen beneden die waardigheid. Het gaat daarbij om mensen die lijden door honger, gebrek, een handicap, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.

De diaconie wil graag in de Bijbelse lijn handelen. Duidelijk is dat vanaf het prille begin van de christelijke gemeente, zoals beschreven in Handelingen 6, er verband geweest is tussen het werk van de diakenen en het samenkomen van de gemeente. De diakenen deelden bij de Avondmaalsviering brood en wijn uit als tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Ook deelden zij eten en drinken uit aan de behoeftigen.

Door de maatschappelijke veranderingen in onze tijd zijn de problemen waar de diakenen voor komen te staan anders van aard geworden. Mensen zijn meer op zichzelf, communicatie gaat grotendeels digitaal en mensen ontmoeten elkaar minder. Het is voor de diaconie dan ook van belang om bij een situatie(ontslag, ziekte, overlijden) waarbij mensen in de financiële problemen kunnen komen contact te zoeken met hen. De betrokkenheid van de gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers een zaak van de gehele gemeente.

De diaconie ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

 

Samenstelling van het College van diakenen

Het College van diakenen bestaat uit vijf personen. Er wordt eenmaal per twee maanden vergaderd. Diakenen worden gekozen voor een periode van vier jaar. Na deze periode van 4 jaar is het mogelijk om je ambt te verlengen met 1 of 2 jaar.

De taakverdeling binnen het college van diakenen is als volgt:

 • voorzitter
 • penningmeester
 • secretaris
 • twee leden

Tijdens de reguliere diensten proberen er altijd twee diakenen in functie aanwezig te zijn. Bij onvoldoende beschikbaarheid kan een beroep gedaan worden op een aantal leden van de kerk. Bij de viering van het Heilig avondmaal zijn er altijd twee diakenen in functie aanwezig.

Tijdens trouwdiensten is er een diaken in functie aanwezig. Tijdens rouwdiensten is er geen diaken in functie aanwezig

Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplan, collecterooster, begroting en jaarrekening voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit.

 

Taken van de diakenen binnen de gemeente

 • De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.
 • Bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen.
 • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen van het Heilig avondmaal.
 • Het inzamelen van de collectes en het beleid en beheer over de diaconale gelden.
 • Het bieden van hulp zowel financieel als ook helpen waar geen helper is. Verzorging en bescherming aan hen die dat nodig hebben, lokaal en wereldwijd.
 • Samenstellen van het collecterooster.
 • Opstellen van een jaarverslag en begroting en dit verwoorden tijdens de jaarvergadering.
 • Het uitlichten van de collectedoelen in het kerkblad en op de beamer.

 

Activiteiten van de diaconie

De diakenen maken deel uit van de wijkteams binnen de gemeente. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijk daar waar het diaconale taken betreft.

De diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van afkondigingen in de kerkdienst en publicaties in “de Kerkwijzer”. Alle collectes van Kerk in Actie worden vooraf in kerkblad en in de kerkdienst op de beamer uitgelegd.

de diaconie organiseert eenmaal per jaar een middag voor ouderen uit de gemeente.

De diaconie verzorgt kerstpakketten voor gemeenteleden boven de 75 jaar, langdurig zieken en gehandicapten en enkele kerkelijke functionarissen. De pakketten voor deze laatste categorie worden betaald door de kerk en niet door de diaconie.

Een keer in de twee jaar verzorgt de diaconie de spaardoosjes actie en kiest daar een doel voor.

 

Inkomsten en beheer gelden

 • De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:
 • Wekelijkse collectes bij de erediensten
 • Particulieren bijdragen en giften
 • Opbrengsten uit bezittingen (rente)
 • Acties

 

Uitleg bij punt 1

In de erediensten zijn er in principe drie collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds. Van de andere twee collectes is er één bestemd voor de kerk en de andere is een doelcollecte. De doelen staan beschreven in het collecterooster.

Incidenteel kunnen geplande collectes omgezet worden naar actuele collectes voor noodhulp.

Elke maand is er één collecte voor de diaconie.

Elke maand is er één collecte voor het doel dat de diaconie iedere twee jaar bepaald.

Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt een tafelcollecte gehouden. Deze wordt bepaald door de ZWO commissie. De deurcollecte is hier ook voor bestemd.

De diaconie stelt zich ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal verantwoorde wijze te beheren. De jaarlijkse begroting gaat uit van een uiteindelijk nihil resultaat. Streven is om een reserve te hebben van € 10.000,-.

 

Uitleg bij punt 3

Eventuele renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden.

 

Uitleg bij punt 4

Per twee jaar wordt er een “vast” project gekozen waarvoor wordt gecollecteerd en waar een actie voor wordt gehouden. Gedurende de looptijd wordt er informatie daarover gegeven aan de gemeente.

 

Uitgaven

De uitgaven van de diaconie bestaan uit:

 • Ondersteunen gekozen project (2020 Waypoint)
 • Diaconaal quotum
 • Individuele hulpaanvragen om steun
 • Ondersteunen goede doelen, organisaties en fondsen
 • Ouderenmiddag en kerstattentie’s

 

Uitleg bij punt 2

Het diaconaal quotum is een verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk. Dit is een percentage (2020 – 5,7%) van de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend lid (2020 - € 1,35).

 

Financiële ondersteuning

Het diaconale geld is te allen tijde bestemd voor diaconale doelen.

Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op. Daarnaast wil de diaconie constant zijn in haar bijdragen zodat de ondersteunde instellingen en organisaties voortgaande hulp geboden kan worden.

Individuele hulp aan gemeenteleden wordt verstrekt op aanvraag van het gemeentelid zelf dan wel op advies van diaken, ouderling of predikant.

 

Toekomst

De eerstkomende jaren is het beleid van de diaconie toegespitst op de volgende onderwerpen:

 • Hulp voor slachtoffers van rampen en geweld.
 • Bepalen van een nieuw project met lokale binding.
 • Hulp bieden dichtbij en veraf, aan verslaafden, gedetineerden, asielzoekers, mensen met een minimum inkomen en werklozen.
 • Samenwerking zoeken met de kerken van Eemdijk voor gezamenlijke doelen. Bv met bid- en dankdag
 • Samenwerking met de ZWO commissie
 • Helpen bij het beroepen van een consulent / dominee.
 • Betrekken van jongeren bij het werk van de kerk en de diaconie
 • Steunen van voedselbank/kledingbank

 

Verhouding tot de ZWO commissie

De ZWO commissie is een zelfstandige commissie van de Vaartkerk die verantwoordelijkheid aflegt aan de kerkenraad. Het werkterrein van de ZWO commissie is vooral zending en werelddiaconaat. Om een goede samenwerking te garanderen zouden wij graag één keer per jaar samen vergaderen met de ZWO commissie. Het initiatief gaat uit van de diaconie.