Vaartkerk

De Vaartkerk is de gereformeerde kerk op Eemdijk en onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gemeente telt 399 leden (31 december 2021). Na een hedendaagse geloofsbelijdenis hebben we uitgesproken dat we een kerk willen zijn waarin we:

  • Gemeente van Jezus Christus willen zijn
  • God willen eren
  • Geloven in de kracht van de Heilige Geest
  • Zoeken naar de weg van Gods koninkrijk in deze wereld.

Binnen onze gemeente zien we een langzame verschuiving van het traditioneel Gereformeerde karakter naar kenmerken van een Evangelische beweging. In de liedkeuze van de diensten is dat bijvoorbeeld te zien. Er worden minder Psalmen en veel meer Opwekkingsliederen gezongen dan in het verleden.

In samenwerking met onze zusterkerk in Bunschoten-Spakenburg is de afgelopen jaren geprobeerd aandacht te besteden aan het bezoeken en betrekken van ‘randleden’ en aan de jonge gezinnen binnen de gemeente. In nauwe samenwerking met onze zusterkerk in Bunschoten-Spakenburg is er ook een breed Vormings- en Toerustingswerk opgezet . Met de twee andere kerken van Eemdijk is er jaarlijks een goed bezette Alpha-cursus. De kerkenraad is actief bezig om de samenwerking met de andere kerken te versterken.

De Diaconie streeft ernaar om herkenbare projecten in de directe omgeving voor enkele jaren te steunen. Op dit moment wordt Huize Roots gesteund, een project van oud Eemdijkers die in Zweden hulp bieden aan drugsverslaafden.

Een actieve ZWO commissie probeert wat verder weg steun aan mensen in nood waaronder de dagopvang AHA (Amsterdammers helpen Amsterdammers) en een scholenproject in Mali.

Samen met de gereformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg wordt tweewekelijks de kerkwijzer uitgegeven.

Zie voor meer informatie over de geformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg: https://www.gkbs.nl

Zie voor een volledige profielschets van de Vaartkerk: Profielschets Gereformeerde Kerk Eemdijk.pdf


Geschiedenis

In 1932 werd voor het eerst in Eemdijk een Gereformeerde kerk gebouwd. Deze kerk werd na de scheuring van 1944 toegewezen aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De overgebleven leden gingen toen kerken in de Christelijke school. Dit waren 24 gezinnen, te weten 99 doop- en belijdende leden. De eerste notulen van de kerkenraad dateren van 17 oktober 1944. Ds. M. Post trad toen op als consulent. De eerste ledenvergadering werd gehouden op 11 januari 1946.

In de eerste periode werd ‘a capella’ gezongen. Pas in 1947 werd er een orgel aangeschaft. Er werd gedacht aan een eigen kerkgebouw. Voor het eerst vergaderde een bouwcommissie op 12 juni 1948. In hetzelfde jaar nog werd er grond aangekocht. De eikenhouten noodkerk werd op 18 augustus 1949 geopend. Het aantal zitplaatsen in deze kerk was 138.

Aangezien het aantal leden van de kerk bleef groeien en de kwaliteit van het kerkgebouw te wensen overliet werd er in 1961 weer een bouwcommissie aangesteld. Nu met de opdracht om te komen tot een permanent kerkgebouw. Er moest flink gespaard worden, menig Gereformeerd adres in de classis werd bezocht met de vraag om een gift voor kerkgebouw in Eemdijk. Al het werk was niet tevergeefs: op 15 oktober 1966 legde dhr. J. Huygen de eerste steen voor de nieuwe kerk.

Het gebouw werd op 27 april 1967 geopend. In de nieuwe kerk zijn 175 zitplaatsen met de mogelijkheid om 100 stoelen bij te plaatsen.

In 1982 werd er weer gebouwd. Een extra lokaal werd aan de kerk toegevoegd om dienst te doen als vergaderruimte voor de jeugd en de verenigingen. In 1987 werd de entree verruimd en de garderobe uitgebreid.

In 2007 is er een nieuw ruimte aangebouwd waarin een keuken en toiletten (waaronder een invalidentoilet) zijn gerealiseerd. In 2013 is er veel groot onderhoud verricht, de hal uitgebreid en de kerkzaal anders ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van een beamer en de diensten worden via internet uitgezonden.

Lange tijd werd de pastorale arbeid verricht door een pastoraal werker of een emeritus-predikant. De kerk is veel dank verschuldigd aan dhr. Korteweg, dhr. Kat, ds. Bredeveld en aan ds. Van der Meulen.

Gezien de groei van de gemeente en de toenemende zorg die een gemeente nodig heeft, is in de ledenvergadering van maart 1997 besloten om een predikant te zoeken voor een 50% dienstverband. Vanaf augustus 1998 werkte ds. Van Elderen in onze gemeente. De helft van zijn tijd besteedde hij aan werkzaamheden in de Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg. De kerk is heel dankbaar voor wat ds. Van Elderen voor de gemeente heeft betekend. Eind 2020 is ds. Van Elderen vertrokken en ging de kerk op zoek naar een nieuwe predikant. In de tussentijd was ds. Snaterse consulent-predikant en dr. de Leede pastoraal werker. In maart 2022 mocht de kerk de nieuwe dominee, ds. Rietveld-de Jong van harte welkom heten.

In 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Ook de plaatselijke kerk heeft zich daar van harte achter geschaard. Vooral op landelijk niveau heeft deze fusie tot belangrijke veranderingen geleid. Voor het functioneren van de plaatselijke kerk is er niet veel veranderd, zij het dat er nu een beleidsplan moet zijn. Een voordeel is dat er nu op meer predikanten een beroep kan worden gedaan om voor te gaan in de eredienst.