Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan Diaconie (2013-2016)

Visie op het diaconaat

Het diaconaat is het sociaal eerbetoon van de kerk. Het wil handen en voeten geven aan het evangelie, in barmhartigheid en gerechtigheid. Het gaat bij diaconaat om de waardigheid van de mens als beelddrager van God. Noodgedwongen leven tallozen beneden die waardigheid. Het gaat daarbij om mensen die lijden door honger, gebrek, een handicap, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.

De diaconie wil graag in de Bijbelse lijn handelen. Duidelijk is dat vanaf het prille begin van de christelijke gemeente, zoals beschreven in Handelingen 6, er verband geweest is tussen het werk van de diakenen en het samenkomen van de gemeente. De diakenen deelden bij de Avondmaalsviering brood en wijn uit als tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Ook deelden zij eten en drinken uit aan de behoeftigen.

Door de maatschappelijke veranderingen in onze tijd zijn de problemen waar de diakenen voor komen te staan anders van aard geworden. De diaconale taak verschuift steeds meer in de richting van sociaal pastoraal werk en het toezien op gerechtigheid. De betrokkenheid van de gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers een zaak van de gehele gemeente.

De diaconie ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

Samenstelling van het College van diakenen

Het College van diakenen bestaat uit vijf personen, Diakenen worden gekozen voor een periode van vier jaar. Er wordt eenmaal per twee maanden vergaderd.

De volgende functies zijn te onderscheiden:

- voorzitter

- penningmeester

- secretaris

- twee leden

Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad.

Taken van de diakenen binnen de gemeente zijn:

•de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten

•verzorgen van beeld- en geluidsopnames van de kerkdiensten

•bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen

•de dienst van het Heilig Avondmaal

•het inzamelen en besteden van de collectes en het beleid en beheer over de diaconale gelden

•het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

•het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven, lokaal en wereldwijd

•opstellen van een jaarverslag en begroting en dit verwoorden tijdens de jaarvergadering

•nieuwe diakenen worden ingewerkt door een “maatje”

Activiteiten van de diaconie

•de diakenen maken deel uit van de wijkteams binnen de gemeente. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijk daar waar het diaconale taken betreft.

•de diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van afkondigingen in de kerkdienst en publicaties in “de Kerkwijzer”. Alle collectes van Kerk in Actie worden vooraf in kerkblad en kerkdienst uitgelegd.

•de diaconie organiseert eenmaal per jaar een middag voor ouderen uit de gemeente

•jaarlijks aandacht voor mantelzorgers

•de diakenen worden in de gelegenheid gesteld om (bij het aanvaarden van hun ambt of op ieder ander gewenst tijdstip) cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het gebied van diaconale zaken te vergroten. Het streven is dat enkele diakenen de landelijke diaconale dag bezoeken.

•de diaconie verzorgt Kerstpakketten voor gemeenteleden boven de 75 jaar, langdurig zieken en gehandicapten en enkele kerkelijke functionarissen, de pakketten voor deze laatste categorie worden betaald door de kerk en niet door de diaconie

Inkomsten en beheer gelden

•inkomsten uit collectes. Volgens een, in overleg met de kerkrentmeesters, opgesteld collecterooster worden er ook regelmatig collectes gehouden die een speciaal doel kennen. Het collecterooster van Kerk in Actie wordt hierbij zoveel mogelijk gevolgd.

•Elke maand is er één collecte voor de diaconie. Tijdens bid- en dankdag zijn de tweede collecte en de deurcollecte bestemd voor de diaconie.

•Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt een tafelcollecte gehouden. Deze wordt bepaald door de ZWO commissie. De deurcollecte is hier ook voor bestemd

•De diaconie stelt zich ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal verantwoorde wijze te beheren. De jaarlijkse begroting gaat uit van een uiteindelijk nihil resultaat. Renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden. Streven is om een reserve te hebben van € 10.000-.

Financiële ondersteuning

Het diaconale geld is te allen tijde bestemd voor diaconale doelen.

Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op. Daarnaast wil de diaconie constant zijn in haar bijdragen zodat de ondersteunde instellingen en organisaties voortgaande hulp geboden kan worden.

Individuele hulp aan gemeenteleden wordt verstrekt op aanvraag van het gemeentelid zelf dan wel op advies van diaken, ouderling of predikant.

Toekomst

De eerstkomende jaren is het beleid van de diaconie toegespitst op de volgende onderwerpen:

•hulp voor slachtoffers van rampen en geweld

•werken aan gerechtigheid dichtbij en veraf door hulp aan verslaafden, gedetineerden, asielzoekers, mensen met een minimum inkomen en werklozen

•werken aan behoud van de schepping door milieuthema’s centraal te stellen

•samenwerking met de ZWO commissie

•betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie en ZWO

•samenwerking met de voedselbank/kledingbank

•WMO

Verhouding tot de ZWO commissie

De ZWO commissie is een zelfstandige commissie van de Vaartkerk die verantwoordelijkheid aflegt aan de kerkenraad. Het werkterrein van de ZWO commissie is vooral zending en werelddiaconaat. Om een goede samenwerking te garanderen is één diaken lid van de ZWO commissie. Minimaal één keer per jaar houden diaconie en ZWO commissie een gemeenschappelijke vergadering. Het initiatief gaat uit van de diaconie.