VAARTKERK

Beleidsplan Vaartkerk

Beleidsplan Vaartkerk (2014)

Vastgesteld door de kerkenraad in de vergadering van 26 mei 2014. Ter inzage gelegd voor de gemeente, waarna ingebrachte opmerkingen verwerkt zijn. Definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 1 september 2014.

Wat willen wij zijn als kerk (visie en missie)?

In de Vaartkerk willen we een gemeenschap van christenen zijn, die elkaar ontmoeten en elkaar stimuleren om te leven vanuit het geloof in Jezus Christus, luisterend naar de Bijbel. We willen van elkaar leren en ons verdiepen in wat het betekent om te leven als leerlingen van Jezus Christus. We willen, geïnspireerd door de Heilige Geest, betrokken zijn bij elkaar, en open staan voor de mensen buiten onze gemeente.

Dankbaarheid voor de genade die God ons in zijn Zoon gegeven heeft, mag de grondtoon zijn voor ons leven, die doorklinkt op de plek waar wij wonen en werken.

We willen een kerk zijn die plaats biedt aan jong en oud. Een plaats waar ruimte is voor elkaar en waar mensen mogen groeien, in geloof, in relatie met God en in verbondenheid met elkaar.

Wij willen een gemeente zijn, waar mensen ervaren dat ze gezien en gekend worden. Dat betekent dat wij ons best doen om mensen niet los te laten, en dat wij bereid zijn om tijd en aandacht te investeren in mensen die bij ons een plek zoeken.

Als kerk zijn we geroepen om het Evangelie van Christus te delen. Dat doen wij via het jeugdwerk, de catechese, verenigingen, Vorming en Toerusting (samen met de Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg), erediensten. Dat doen wij ook via diaconale projecten, die wij gedurende een langere periode steunen. In samenwerking met de andere kerken op Eemdijk is er de evangelisatiecommissie.

Om aan te werken

Het beleven van het gevoel van saamhorigheid is belangrijk. Daarom blijven ontmoetingsmomenten als koffiedrinken na de dienst belangrijk, maar ook de jaarlijkse middag/avond voor ouderen in onze gemeente wordt mede daarom erg gewaardeerd.

Het vragen van vrijwilligers voor grotere en kleinere klussen rond het kerkgebouw wordt standaard meegenomen in de plannen van aanpak van het college van kerkrentmeesters. Gezamenlijke activiteiten voor de ‘doeners’ zijn even belangrijk als gespreksgroepen.

Als gemeente in Eemdijk is er in de persoonlijke omgang behoorlijk wat contact met leden van de andere kerken. Ook als kerkenraad willen we een goed contact onderhouden met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De waardevolle gezamenlijke vieringen (Dorpskerstfeest, Paaszangavond) en de samenwerking via de evangelisatiecommissie mogen we aangrijpen als aanknopingspunten voor nader contact.

De relatie met “De School met de Bijbel” en zo mogelijk andere scholen waar onze jeugd naar toe gaat is van belang.

Besluiten die genomen zijn (zoals Leven in relatie) moeten door de kerkenraad levend gehouden worden en zo nodig verder ontwikkeld.

Rond de eredienst

De vormgeving van de eredienst ontwikkelt zich geleidelijk. Nieuwe liederen (bv. uit het Nieuwe Liedboek) krijgen stap voor stap hun plaats. Het orgel is nog het standaard begeleidingsinstrument, maar zo nodig zal ook een (elektrische) piano worden aangeschaft. Zo mogelijk wordt een eigen cantorij gevormd, die de gemeente kan ondersteunen in het aanleren en gebruiken van liederen.

Meer medewerking van gemeenteleden is mogelijk. Er is ruimte om gebruik te maken van de verschillende orden van dienst in het Dienstboek. Naast de ‘gewone’ diensten, kiezen we op meerdere momenten per jaar ook voor zangdiensten en gezinsdiensten (naast de GSK-diensten en het kinderkerstfeest).

Naar gastpredikanten wordt aangegeven dat er een basispatroon is voor het leiden van morgen- en avonddiensten, maar dat een weloverwogen afwijken van dit patroon mogelijk is.

Nu we de beamer gebruiken, willen we zoveel mogelijk liederen met muzieknotatie projecteren. Een beamteam is gevormd, evenals een camerateam voor het opnemen en uitzenden van de dienst.

Om aan te werken

We willen graag dat gasten zich in ons midden thuis voelen. Daarom stimuleren we gemeenteleden om aandacht te geven aan de mensen die naast hen zitten.

Om ons heen kijken

Als gemeente bestaan we niet alleen voor onszelf. We zijn door God in dienst genomen. Daarom is het goed om nadrukkelijk in onze omgeving te kijken, waar onze inzet nodig is. Dat komt voor een deel tot uiting in de geldelijke steun die vanuit de diaconie aan mensen en organisaties gegeven wordt. In de ondersteuning van het werk van Amsterdammers helpen Amsterdammers (opvang voor daklozen) nemen we ook verantwoordelijkheid voor de ruimere omgeving. Daarnaast is er een band met het project Krahosa in Mali, van wijlen Gert Jan Kramer. Als we stoppen met het op langere termijn ondersteunen van een project, zoeken we weer een vergelijkbaar project dat gezicht krijgt en op langere termijn gesteund wordt. Veranderingen in de zorg die door de overheid gegeven wordt, in het kader van de WMO, vragen onze oplettendheid. Als we actie moeten ondernemen, doen we dat waar mogelijk samen met andere kerken.

Door mee te doen in de gezamenlijke evangelisatiecommissie laten we ons ook uitdagen om verder te groeien in het delen van het evangelie met de mensen om ons heen.

Om aan te werken

Mensen die actief zijn in vrijwilligerswerk kunnen, in samenspraak met de diakenen, proberen om anderen in te schakelen voor extra hulp.

In samenspraak met andere kerken (o.a. in het IKOB) proberen we ook alert te blijven voor wat de plaatselijke situatie van ons vraagt.

Organisatie en communicatie

Voor het functioneren van onze gemeente is de medewerking van velen nodig. Niet alles wat gedaan wordt, is voor iedereen zichtbaar. Toch is het belangrijk om mensen te laten merken, dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. De werving, begeleiding en doorstroming van mensen die meewerken in de gemeente blijft een aandachtspunt. Steeds meer zal er ruimte moeten zijn om flexibel om te gaan met taakomschrijvingen en termijnen waarvoor mensen gevraagd worden. Mensen moeten ingeschakeld worden op grond van wat ze kunnen geven en van de tijd die ze hebben.

Betrokkenheid moet gestimuleerd worden door communicatie. Via de Kerkwijzer (gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg) willen we ervoor zorgen dat de gemeenteleden weten waarmee de kerkenraad bezig is, en hen uitnodigen om mee te denken. Bij grotere beslissingen zoeken we manieren om de gemeente mee te laten besluiten.

Om aan te werken

We willen telkens weer duidelijk maken, dat er niet slechts een aantal vaststaande taken is maar dat we ieder lid vragen om naar vermogen en capaciteiten mee te werken aan de opbouw van het geheel.

De berichtgeving in de Kerkwijzer moet helder zijn; de kerkenraad let er op dat de plek van Eemdijk in dit blad duidelijk herkenbaar blijft.

Mededelingen tijdens de kerkdiensten moeten samengaan met bericht-geving in de Kerkwijzer, zodat iedereen op de hoogte is van nieuws en ontwikkelingen.

Predikant

De predikant is voor de helft van zijn werktijd beschikbaar voor Eemdijk. Hij zet zich in voor de opbouw van de gemeente, met name door het voorgaan in de erediensten (gemiddeld 3 per maand) en pastoraal bezoekwerk (naast de huisbezoeken door ouderlingen en pastoraal medewerkers). De twee beschikbare avonden per week worden ingezet voor catechese, vergaderingen, bezoekwerk.

Wanneer nieuwe elementen ontwikkeld moeten worden, of andere taken meer aandacht verdienen, moet de kerkenraad nadrukkelijk aangeven waar de prioriteiten liggen, en wat minder aandacht krijgt.

Om aan te werken

De kerkenraad formuleert de aandachtspunten voor de komende jaren. In het verlengde hiervan ligt de vraag naar de omvang van de ondersteuning die de gemeente in de komende jaren nodig heeft.